ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Kauthné Tavasz Mónika egyéni vállalkozó

Adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező adatkezelési tájékoztató tartalmára vonatkozó kötelezettséget vállalom.

Adatkezelő adatai:

Postacím: 2145 Kerepes, Rózsavölgyi út 15.
Cím: 2144 Kerepes, Szabadság út 102/B
Telefonszám: 06-20-520-4437
E-mail cím: dorsolium@gmail.com
Weboldal: https://dorsolium.hu
Adatgazda: Kauthné Tavasz Mónika
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Eljáró hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu


1. Az adatkezelés célja

Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hírlevél küldése céljából kezelem.

2. Adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a. Az Ön személyes adatának használata ( név, cím ) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b. Telefonszámára, nevére az időpont egyeztetése miatt van szükség  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
c. Neve,címe ( adószáma ha van) és e-mail címe - ajándékutalvány vásárlásánál kötelező adatszolgáltatás amennyiben átutalással fizet, valamint ha ehhez írásban hozzájárult a masszázs előtti nyilatkozat kitöltésével, vagy e-mailen feliratkozott hírlevél küldésére- hírlevél küldése miatt szükséges. A hírlevél akciókat, illetve egyéb információkat tartalmaz szolgáltatásaimról.
d. Lakcímére -ajándékutalvány vásárlásánál kötelező adatszolgáltatás számla kiállítása miatt, amennyiben átutalással fizet, illetve ehhez írásban hozzájárult a nyilatkozat kitöltésével- postai úton küldök marketing célú információkat


3. .A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ész szerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). g. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). A weboldalon nem történik adatkezelés és adatgyűjtés. A weboldal cookie-kat használhat, azonban az ennek során semmilyen személyes adatot rögzít.

4. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség által meghatározott időpontig őrzöm meg. A kapcsolattartás céljából megadott adatokat kérésére törlöm, vagy az utólsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm, a papír alapú dokumentumokat megsemmisítem.

5. Adatfeldolgozó igénybevétele, adatok továbbítása

Egyéni vállalkozóként kizárólag könyvelési célból veszek igénybe adatfeldolgozót.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési feladatok
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
- név: M-TAX Adóműhely Bt. – könyvelés
- cím: 2145 Kerepes, Rózsavölgyi út 16.
- telefonszám: +36-20/469-4930
- adatvédelmi felelős: Jambrich Anita
- e-mail: office@prompt-office.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.
Az érintettek köre: minden, a szolgáltatást igénybe vevő, megrendelést leadó érintett.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatással kapcsolatos, a törvényi előírások alapján könyvelési feladatok elvégzése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az  adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,  illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,   valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6. Az érintettek tájékoztatása

Az Adatkezelő függetlenül az adatkezelés jogalapjától az érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja az adatkezelés tényéről Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 2. szakaszának 13. és 14. cikkében foglaltak szerint készült adatkezelési tájékoztatóit elérhetővé teszi az érintettek számára nyomtatott formában a szolgáltatás végzés helyszínén valamint a honlapján

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságos tárolásáról, eleget téve az információbiztonsági szabályzataiban foglalt a technikai és gyakorlati intézkedéseknek. Kialakítja a védett adatkezeléshez szükséges eljárásokat és kontrollokat, amivel biztosíthatja, hogy a kezelt adatok védve maradjanak a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás kritériumainak, ezzel akadályozva meg az esetleges jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatását, megsemmisülését és külső, illetve belső adatszivárogtatást (zárt szekrényben).
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz csak és kizárólag az arra felhatalmazott munkavállalói és az adatkezelés során alkalmazott Adatfeldolgozók férhessenek hozzá, valamint lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy illetéktelen személy ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Ennek eredményeként a kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, ismerheti, harmadik, annak megismerésére nem jogosult személynek vagy szervezetnek önszántából semmilyen körülmények közt nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt az emberi mulasztásból vagy kellően megtervezett adatkezelés hiányában történő véletlenül bekövetkezett események folytán se sérüljenek, módosuljanak, illetve semmisüljenek meg vagy váljanak nyilvánossá. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is egyaránt előírja.

8. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst észlelő személy (adatkezelő), köteles azt haladéktalanul jelenteni az adatkezelő felelős hatóságnak. Az adatgazda az incidensről jelentést készít. A jelentésnek tartalmaznia kell a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésében foglalt részletes adatokat. Az Adatkezelő az incidensjelentés alapján kockázatértékelést végez. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi felelős legkésőbb az incidenst követő 72 órán belül bejelentést tesz az illetékes hatóságnak, majd annak hatásairól, a kiküszöbölésére tett intézkedésekről nyilvántartást vezet. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az ügyvezető valamennyi adatvédelmi incidensről nyilvántartást vezet (6. számú melléklet).

9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről a Rendelt szerinti tartalommal. Az érintett tájékoztatása nem kötelező, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a) az adatkezelő – már korábban - megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, mérlegeléssel megállapítható magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

10. Panasz a felügyeleti hatóságnál

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál.

Adatkezelő felügyeleti hatósága:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A panaszok benyújtására és elbírálásuk rendjére a Rendelet és az Info törvény rendelkezései, továbbá a NAIH oldalán leírtak irányadóak.